promo
PAWOL KREYOL: LOMEYANS POU AYITI PDF  | Print |  E-mail

pawolkreyolLomeyans pou Ayiti se dezyèm nimewo Pawòl Kreyòl, premye revi literè nan lanng nasyonal Ayisyen yo. Prensipal bivize  Pawòl Kreyòl se kreye youn espas pou pèmèt tout kreyolis ak tout lòt, kreyatè ki pa kreyolis epi ki pibliye an kreyòl ak lòt lanng, vin pataje travay yo ak lektè nou yo, Ayisyen kou etranje.

Nan premye nimewo a, Men Nou, Sosyete Koukouy te prezante tèt li apati istorik tout branch li yo ansanm ak fondas li, Mouvman Kreyòl ki te pran nesans sou tè  Ayiti nan ane 1965. Nan dezyèm nimewo sa a, ou va jwenn segman sa yo: antoloji, biyografi / temwayaj, literati, lasyans,lenguistik, sosyete, tradiksyon zèv ayisyen, zèv nou dekouvri, ak plezi lespri.

Nan mimewo sila a sikonstans 12 janvye 2010 la oblije nou kreye youn espas  pou divès kreyasyon, kote ekriven ayisyen kite nanm yo pale pou di sa yo santi devan  gwo katastwòf natirèl ki  te frape Ayiti  nan kòmansman lane 2010 la.

Pawòl Kreyòl parèt youn fwa chak ane.  Tèks ki nan revi a se kontribisyon divès kreyatè.  Annpil ladan yo se manm Sosyete Koukouy. Nou ap di tout kreyolis sa  yo ki ede nou nan reyalizasyon dezyèm nimewo Pawòl Kreyòl la mèsi. Nou apresye devouman yo ak volonte yo pou avansman lanng ak kilti pèp ayisyen an.
Nou ap tou pwofite okazyon sila a pou nou enfòme lektè nou yo, chak tèks ki parèt nan revi a se responsablite moùn ki ekri li a.  Pawòl kreyòl se youn espas ki louvri  pou tout moùn ki enterese ekri nan lanng  kreyòl ayisyen an  vin pote kontribisyon yo. Konsa,  yo va fasilite devlopman literati kreyòl Ayiti a, epitou  yo ba li plis jarèt pou li kanpe dyanm nan chan kiltirèl peyi a.

Nou remèsye tout lektè  Pawòl Kreyòl yo. Nou louvri pou nou resevwa tout kritik ak kòmantè ki ka pèmèt nou amilyore travay ki ap fèt nan revi a.

Nou swete ou pran tout plezi ou kapab nan li chak tèks ak refleksyon  ki ekri nan Pawòl Kreyòl!!

Pou kòmande revi sa, ale sou paj entènèt Sosyete Koukouy la www.sosyetekoukouy.org. Mounn nan Konektikèt ka rere nan (203) 981-5527 oswa (203) 520-6763 pou plis detay.